0

น้ำยา

Posted by admin on 19/08/2014 in ระหว่างทาง

 
0

ขนมจีน

Posted by admin on 19/08/2014 in ระหว่างทาง

 

 
0

บีโอไอแฟร์ 2011 (2)

Posted by admin on 24/01/2012 in ระหว่างทาง

 
0

บีโอไอแฟร์ 2011

Posted by admin on 16/01/2012 in ระหว่างทาง

บีโอไอแฟร์ 2011 ระยะเวลาการจัดงาน: 5 – 20 มกราคม 2555 สโลแกน: โลกสดใส ไทยยั่งยืน แนวคิด: การผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และเพื่อสนองแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป้าหมาย: เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ รวมทั้งเพื่อแสดงศักยภาพและความมีเสถียรภาพของประเทศไทยให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก สัญลักษณ์             สะท้อนภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดหลัก 3 ประการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้ผสมผสานทฤษฎี 3Rs คือ Reduce (การลดการใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) การใช้พลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่ปลอดมลพิษเข้าด้วยกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของมนุษยชาติ เอกลักษณ์ของงาน  เอกลักษณ์ของงาน (Mascot) ได้นำ “ช้าง” ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนมาใช้ โดยได้ปรับรูปแบบของ [...]

 
0

น้ำท่วมอยุธยา 31 ตุลาคม 2554

Posted by admin on 04/11/2011 in ระหว่างทาง

 
0

เมฆ ฟ้า ฝน (7) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

Posted by admin on 16/09/2011 in ระหว่างทาง

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ภายในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ ความเป็นมา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้คำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งมีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ชมและเรียนรู้ด้วยตนเองในลักษณะของการศึกษานอกห้องเรียน ประกอบด้วย ห้องแสดงนิทรรศการถาวร และห้องนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรม ในห้องแสดงนิทรรศการได้จัดพื้นที่แสดงได้น่าสนใจ ความหมายของพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์พืชจัดเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของ, วัตถุ, หรือชิ้นส่วนต่างๆ ของพืช เป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการ และเกิด ความเพลิดเพลิน ความสำคัญ พิพิธภัณฑ์พืชมีความสำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลในลักษณะของสิ่งของต่างๆ ที่ได้มี การรวบรวมไว้จัดแสดง เพื่อการศึกษาเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ทั้งต่อนักพฤกษศาสตร์, นักศึกษา นักเรียนที่เรียนวิชาพฤกษศาสตร์ โดยตรงหรือทั่วไป และยังมีความสำคัญต่อเด็ก, เยาวชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่จะได้พบเห็น และรู้จักตัวอย่างวัตถุทางพฤกษศาสตร์ อันจะ ทำให้รู้จักประโยชน์, เห็นคุณค่า, และให้ความสำคัญต่อ การอนุรักษ์พืชและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ทำการสงวนดูแลและเก็บรักษาวัตถุหรือวัสดุทางพฤกษศาสตร์ ที่มีคุณค่าไว้ไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ให้คงสภาพอยู่ยาวนาน การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พืช ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสวนพฤกษศาสตร์จึงมีประโยชน์ตรงต่อการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ในทุกระดับ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเก็บรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดง วัตถุต่างๆ [...]

 
0

เมฆ ฟ้า ฝน (6) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Posted by admin on 15/09/2011 in ระหว่างทาง

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ ตั้งอยู่ในบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ ต้นไม้ ดอกไม้ทุกสายพันธุ์ ได้ รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นศูนย์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ ด้วยลักษณะการจัดสวนของจะแบ่งตามพันธุ์ไม้และความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ พร้อมกับรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศ ไว้หลากหลาย โดยประวัติความเป็นมาของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เกิดขึ้นจาก ในปี 2534 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประสานงานกับสหภาพวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (ICSU – ไทย) ได้ เห็นว่าประเทศไทยมีทรัพยากรพรรณพืชที่หลากหลาย กว่า 15,000 ชนิด ล้วนแล้วแต่เป็นพืชเศรษฐกิจ และมีความสำคัญทางยาทั้งสิ้น แต่ประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาและวิจัยในการนำพืชเหล่านี้มาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง หากมีการส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุ์พืช จะสามารถนำพืชพันธ์เหล่านี้มาใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เหตุนี้จึงมีการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขึ้น ในปี พ.ศ. 2535 และได้ จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์แม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากสังกัดกรมป่าไม้ มาเป็นการบริหารงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.) เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 5 รอบ [...]

 
0

เมฆ ฟ้า ฝน (5) น้ำพุร้อนสันกำแพง

Posted by admin on 14/09/2011 in ระหว่างทาง

น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมาเนิ่นนานควบคู่กับการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่เช่นกัน โดยปัจจุบันมีการบริหารงานในรูปแบบของสหกรณ์ ให้ชาวบ้านในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม สถานที่ร่มรื่นสวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ดินสูงขึ้นไปถึงกว่า 15 เมตร ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่- สันกำแพง เลยจากตลาดสันกำแพงมีป้ายบอกทางไปน้ำพุร้อนสันกำแพง บริเวณสหกรณ์น้ำพุร้อน สันกำแพง มีบริการห้องอาบน้ำแร่และบริการที่พักร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่… สำนักงาน ททท.ภาคเหนือเขต1 (เชียงใหม่) โทรศัพท์ 0-5324-8604,0-5324-8607

 
0

เมฆ ฟ้า ฝน (4) แรงศรัทธาที่… วัดร่องขุ่น

Posted by admin on 13/09/2011 in ระหว่างทาง

วัดร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประวัติวัดร่องขุ่น วัดร่องขุ่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 โดยท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คือ 1. ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน 2. ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา 3. พระมหากษัตริย์ : จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังนั้นอาจารย์จึงได้สร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่าน โดยปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ บนพื้นที่เดิมของวัด 3 ไร่ และอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้บริจาคทรัพย์สินส่วนตัว และคุณวันชัย วิชญชาคร เป็นผู้บริจาคที่ดินประมาณ 7 ไร่เศษ รวมเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาอื่นๆ จนถึงปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 12 ไร่ และมีพระกิตติพงษ์ กัลยาโณ รักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน [...]

 
0

คุ้มขันโตก เชียงใหม่

Posted by admin on 12/09/2011 in ระหว่างทาง

คุ้มขันโตก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอาหารและการแสดงล้านนา คุ้มขันโตกแหล่งท่องเที่ยว ที่สะท้อนบุคลิกภาพ ของความเป็นล้านนาได้อย่างชัดเจน อาทิ วัฒนธรรมการรับประทาน อาหารพื้นเมือง ในรูปแบบขันโตกลิ้มรสอาหารพื้นเมืองที่เน้น ส่วนผสม ของเครื่องเทศ อันเป็นแบบฉบับของคนเมือง นาฏยกรรมล้านนา ที่สะท้อน จังหวะ ลีลาอันอ่อนช้อย เสียงดนตรีและปี่แน ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของคนเมืองที่ยังดำรง อยู่ในปัจจุบัน และสถาปัตยกรรมล้านนา กับหลังคาแป้นเกล็ด ตกแต่งประดับด้วยงานไม้แกะสลักสะท้อน ความเป็นศิลปินของชาวล้านนา ได้อย่างชัดเจน ที่มา… http://khantoke.com/

Copyright © 2011-2018 CHATCHAI PALADET All rights reserved.
Desk Mess Mirrored version 1.9 theme from BuyNowShop.com.