0

A-I-C เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม

Posted by admin on 29/09/2011 in เก็บมาฝาก

  คลิก A-I-C เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม

 
0

การบริหารแบบมีส่วนร่วม

Posted by admin on 28/09/2011 in เก็บมาฝาก

  คลิก การบริหารแบบมีส่วนร่วม

 
0

ชวโรจน์ ทองอำไพ เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ (ที่ดีๆ) 5

Posted by admin on 27/09/2011 in ชวโรจน์ ทองอำไพ

ชวโรจน์  ทองอำไพ เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ (ที่ดีๆ) 5 คลิก เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ (ที่ดีๆ) 5

 
0

ชวโรจน์ ทองอำไพ เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ (ที่ดีๆ) 4

Posted by admin on 26/09/2011 in ชวโรจน์ ทองอำไพ

ชวโรจน์  ทองอำไพ เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ (ที่ดีๆ) 4 คลิก เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ (ที่ดีๆ) 4

 
0

ชวโรจน์ ทองอำไพ เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ (ที่ดีๆ) 3

Posted by admin on 25/09/2011 in ชวโรจน์ ทองอำไพ

ชวโรจน์  ทองอำไพ เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ (ที่ดีๆ) 3 คลิก เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ (ที่ดีๆ) 3

 
0

ชวโรจน์ ทองอำไพ เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ (ที่ดีๆ) 2

Posted by admin on 24/09/2011 in ชวโรจน์ ทองอำไพ

ชวโรจน์  ทองอำไพ เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ (ที่ดีๆ) 2 คลิก เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ (ที่ดีๆ) 2

 
0

ชวโรจน์ ทองอำไพ เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ (ที่ดีๆ) 1

Posted by admin on 23/09/2011 in ชวโรจน์ ทองอำไพ

ชวโรจน์  ทองอำไพ เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ (ที่ดีๆ) 1 คลิก เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ (ที่ดีๆ) 1

 
0

ชวโรจน์ ทองอำไพ “ชีวิตที่ไม่ต้องมีนโยบายและจุดเน้น”

Posted by admin on 22/09/2011 in ชวโรจน์ ทองอำไพ

คลิก ชวโรจน์ ทองอำไพ 1

 
0

เมฆ ฟ้า ฝน (7) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

Posted by admin on 16/09/2011 in ระหว่างทาง

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ภายในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ ความเป็นมา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้คำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งมีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ชมและเรียนรู้ด้วยตนเองในลักษณะของการศึกษานอกห้องเรียน ประกอบด้วย ห้องแสดงนิทรรศการถาวร และห้องนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรม ในห้องแสดงนิทรรศการได้จัดพื้นที่แสดงได้น่าสนใจ ความหมายของพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์พืชจัดเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของ, วัตถุ, หรือชิ้นส่วนต่างๆ ของพืช เป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการ และเกิด ความเพลิดเพลิน ความสำคัญ พิพิธภัณฑ์พืชมีความสำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลในลักษณะของสิ่งของต่างๆ ที่ได้มี การรวบรวมไว้จัดแสดง เพื่อการศึกษาเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ทั้งต่อนักพฤกษศาสตร์, นักศึกษา นักเรียนที่เรียนวิชาพฤกษศาสตร์ โดยตรงหรือทั่วไป และยังมีความสำคัญต่อเด็ก, เยาวชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่จะได้พบเห็น และรู้จักตัวอย่างวัตถุทางพฤกษศาสตร์ อันจะ ทำให้รู้จักประโยชน์, เห็นคุณค่า, และให้ความสำคัญต่อ การอนุรักษ์พืชและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ทำการสงวนดูแลและเก็บรักษาวัตถุหรือวัสดุทางพฤกษศาสตร์ ที่มีคุณค่าไว้ไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ให้คงสภาพอยู่ยาวนาน การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พืช ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสวนพฤกษศาสตร์จึงมีประโยชน์ตรงต่อการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ในทุกระดับ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเก็บรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดง วัตถุต่างๆ [...]

 
0

เมฆ ฟ้า ฝน (6) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Posted by admin on 15/09/2011 in ระหว่างทาง

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ ตั้งอยู่ในบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ ต้นไม้ ดอกไม้ทุกสายพันธุ์ ได้ รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นศูนย์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ ด้วยลักษณะการจัดสวนของจะแบ่งตามพันธุ์ไม้และความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ พร้อมกับรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศ ไว้หลากหลาย โดยประวัติความเป็นมาของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เกิดขึ้นจาก ในปี 2534 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประสานงานกับสหภาพวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (ICSU – ไทย) ได้ เห็นว่าประเทศไทยมีทรัพยากรพรรณพืชที่หลากหลาย กว่า 15,000 ชนิด ล้วนแล้วแต่เป็นพืชเศรษฐกิจ และมีความสำคัญทางยาทั้งสิ้น แต่ประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาและวิจัยในการนำพืชเหล่านี้มาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง หากมีการส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุ์พืช จะสามารถนำพืชพันธ์เหล่านี้มาใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เหตุนี้จึงมีการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขึ้น ในปี พ.ศ. 2535 และได้ จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์แม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากสังกัดกรมป่าไม้ มาเป็นการบริหารงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.) เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 5 รอบ [...]

Copyright © 2011-2018 CHATCHAI PALADET All rights reserved.
Desk Mess Mirrored version 1.9 theme from BuyNowShop.com.