0

บีโอไอแฟร์ 2011 (2)

Posted by admin on 24/01/2012 in ระหว่างทาง

 
0

บีโอไอแฟร์ 2011

Posted by admin on 16/01/2012 in ระหว่างทาง

บีโอไอแฟร์ 2011 ระยะเวลาการจัดงาน: 5 – 20 มกราคม 2555 สโลแกน: โลกสดใส ไทยยั่งยืน แนวคิด: การผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และเพื่อสนองแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป้าหมาย: เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ รวมทั้งเพื่อแสดงศักยภาพและความมีเสถียรภาพของประเทศไทยให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก สัญลักษณ์             สะท้อนภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดหลัก 3 ประการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้ผสมผสานทฤษฎี 3Rs คือ Reduce (การลดการใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) การใช้พลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่ปลอดมลพิษเข้าด้วยกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของมนุษยชาติ เอกลักษณ์ของงาน  เอกลักษณ์ของงาน (Mascot) ได้นำ “ช้าง” ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนมาใช้ โดยได้ปรับรูปแบบของ [...]

 
0

มรดกหลวงพ่อ 9

Posted by admin on 11/01/2012 in มรดกหลวงพ่อ

Copyright © 2011-2018 CHATCHAI PALADET All rights reserved.
Desk Mess Mirrored version 1.9 theme from BuyNowShop.com.